Algemene voorwaarden

LUNCH@SCHOOL – Algemene voorwaarden voor online verkoop

1. VOORWERP

Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen de consument die de website Lunch@School.be (hierna genoemd de “Website”) bezoekt en/of een aankoop op de website verricht (hierna genoemd de “Consument) enerzijds en BVBA LUNCHATSCHOOL met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, De Regenboog 5 en met ondernemingsnummer 0682.570.885 (hierna genoemd de “Verkoper”) anderzijds. De Consument en de Verkoper worden hierna samen genoemd de “Partijen”. Deze algemene voorwaarden leggen de rechten en verplichtingen van de Partijen vast, in het kader van de online verkoop van de op de Website getoonde producten (hierna genoemd de “Producten”). Door zijn bezoek aan de Website verbindt de Consument zich tot een onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden. De Consument verklaart de volle juridische bekwaamheid te bezitten om zich te verbinden in het kader van de onderhavige algemene voorwaarden.

2. GEBEURLIJKE WIJZIGINGEN VAN HET AANBOD

De Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen, reden waarom het voor de Consument nodig is de voorwaarden te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de Website. Iedere aankoop via de Website wordt beheerst door de algemene voorwaarden van kracht op datum van de bestelling. Door het bevestigen van de bestelling, wordt iedere Consument verondersteld voorafgaandelijk aan elke transactie kennis te hebben genomen van de huidige algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

De Verkoper behoudt zich ook het recht voor om het aanbod aan Producten en de prijzen ervan op de Website bij het begin van iedere maand aan te passen. De Consument kan slechts rechten ontlenen aan de prijs en het aanbod zoals die op het ogenblik van het bezoek aan de Website aan hem worden meegedeeld.

3. INFORMATIE BETREFFENDE DE PRODUCTEN EN DE PRIJS

Op de Website worden de voornaamste kenmerken van de Producten weergegeven. Alle vermelde prijzen zijn steeds met inbegrip van alle belastingen, van alle extra vracht-, leverings- of portokosten en van alle eventuele andere kosten.

4. BETALINGSWIJZEN

De Consument kan betalen met Mastercard of Visa.
De Consument zal onmiddellijk na ontvangst van de periodieke factuur het totale bedrag betalen.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de levering van de Producten te stoppen in geval van wanbetaling.

5. ELEKTRONISCHE HANDTEKENING

De “computerklik” waarmee de Consument de zijn abonnement(en) aanmaakt, geldt als elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde juridische waarde heeft als een geschreven handtekening.

6. ALLERGIEËN

De verkoper is wettelijk verplicht om 14 allergenen op te lijsten en bekend te maken aan de Consument of deze al dan niet aanwezig zijn in de bereidingen en Producten die worden geleverd.

De Consument – die de ouder/wettelijke vertegenwoordiger/voogd is van de kinderen waarvoor de bestellingen worden geplaatst – zal wekelijks bij elke meegedeelde suggestiemenu en eventuele aanpassingen hiervan, controleren of er allergeenintoleranties zijn in het menu. Deze controle gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de Consument.

De Verkoper garandeert op geen enkele wijze dat het aangeboden Product geen allergenen bevat die tot een reactie kunnen leiden bij de betrokken kinderen.

Alhoewel de allergieën per kind kunnen worden doorgegeven door de Consument op de Website, neemt de Verkoper op dit vlak geen resultaatsverbintenis op zich en zal geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard ingeval van schade en/of andere calamiteiten in gevolge van allergische reacties.

Voor bestaande allergieën aan andere bestanddelen dan de 14 verplicht bekend te maken allergenen, zullen de Consumenten zelf alle nuttige controles doen.

7. OVEREENKOMST – ABONNEMENT

Consumenten gaan steeds een Overeenkomst onder de vorm van een eenvoudig opzegbaar abonnement aan. Per kind dient een apart abonnement te worden aangemaakt. Een geldige Overeenkomst (abonnement) tussen de Verkoper en de Consument komt door het invullen van de daarvoor voorziene vakken op de Website tot stand. Nadat het abonnement werd aangevraagd, zal een bevestiging van de succesvolle registratie en ontvangst van de gegevens volgen per e-mail. Afhankelijk van de gekozen formules/types zal wekelijks worden afgerekend.

Het wekelijks gewijzigde menu/aanbod – bekendgemaakt op de Website – bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De gebruikte afbeeldingen zijn geen waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet.

Wekelijks worden de suggesties mee gedeeld. De Consument heeft elke week tot woensdag 23u59 de tijd om wijzigingen aan te brengen in de bestelling, na 23u59 wordt de bestelling definitief en is de verkoopprijs verschuldigd.

De bestelde Producten zijn niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.

8. DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN OPZEGGING

Alle geldig onderschreven Overeenkomsten zijn van onbepaalde duur.

Opzeggen kan te allen tijde mits eenvoudige e-mail aan info@lunchatschool.be met de vermelding “stoppen abonnement”. Per kind wordt een apart abonnement voorzien, elk abonnement dient apart te worden opgezegd.

Alle definitief geworden bestelling worden nog uitgevoerd en afgerekend. (Dit betekent in de praktijk dat een geldige opzeg voor woensdag 23u59 inhoudt dat er in de week erna geen leveringen meer zullen worden uitgevoerd.)

Tijdens de schoolvakanties worden geen Producten geleverd.

9. LEVERINGSWIJZE EN -TERMIJN

De op de Website bestelde Producten worden dagelijks voor 12u30 geleverd op het aangeduid adres van de school. De school zal een locatie voorzien voor de bewaring van de geleverde producten. De Producten worden individueel verpakt.

Er wordt enkel geleverd op de adressen die voorzien zijn door de Verkoper. Wijziging van leveringsadres kan enkel na voorafgaand akkoord van de Verkoper.

10. OVERMACHT

Ingeval de leveringen van de Verkoper deels/volledig onmogelijk zijn omwille van redenen buiten de wil/overmacht om van de Verkoper, zal er geen recht op schadevergoeding ontstaan in hoofde van de Consumenten of andere derden.

De Verkoper zal wel geen kosten aanrekenen voor de niet-uitgevoerde leveringen.

11. INFORMATIE VAN DE CONSUMENT

De Consument is uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de mee gedeelde informatie betreffende voorkeuren, allergenen en andere informatie.

12. HERROEPINGSRECHT

De Consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag (1) waarop de Consument de eerste bestelling heeft ontvangen.

Ongeacht het gebruik van het herroepingsrecht, zullen alle definitieve bestellingen worden uitgevoerd en worden afgerekend. Niettegenstaande de herroeping zullen de bestelde Producten moeten worden betaald door de Consument.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de Consument de Verkoper (BVBA LUNCH@SCHOOL, De Regenboog 5 te 2800 Mechelen, e: info@lunchatschool.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Consument kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via de Website. Als de Consument van deze mogelijkheid gebruik maakt zal de Verkoper hem onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de Consument zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. De bewijslast met betrekking tot de uitoefening en de tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

13. AANSPRAKELIJKHEDEN

De aansprakelijkheid van de Verkoper is begrensd door de dekking verleend door de onderschreven verzekeringspolis (BA uitbating). De Consument is verplicht alle product-, allergenen- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen van de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.

In geen enkel geval kan enige aansprakelijkheid worden aanvaard voor alle schadelijke gevolgen die hun oorzaak vinden in de bewaring/manipulatie van de Producten na levering in het aangewezen lokaal in de betrokken school.

14. NIETIGHEID VAN EEN OF MEERDERE CLAUSULES

Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden worden verklaard, om het even welke reden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

15. BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonsgegevens die door Consument aan de Verkoper in het kader van de aankoop worden gegeven, zullen door de Verkoper behandeld worden overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens, zal de Verkoper de persoonsgegevens enkel hanteren voor de afhandeling van de aankopen van de Consument, directe marketing, marktenquêtes en klantenbeheer. Het doorspelen van deze gegevens aan derden is niet toegelaten. De persoonsgegevens kunnen binnen het kader van de hiervoor vermelde doeleinden doorgegeven in geval van een wettelijke verplichting of op verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten. De persoonsgegevens zullen voor het overige niet aan derden worden meegedeeld of verkocht. Met opmerkingen [TS1]: Zie modelbrief

De Consument heeft steeds recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, en kan zijn persoonsgegevens doen verbeteren. De Consument kan zich steeds op zijn verzoek en kosteloos verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens voor commerciële promotie of (direct) marketing doeleinden door een ondertekende en gedateerde schriftelijke aanvraag, vergezeld van een kopie van voor- en achterzijde van zijn identiteitskaart te richten aan BVBA LUNCHATSCHOOL, De regenboog 5 te 2800 Mechelen. Of per e-mail aan het adres info@lunchatschool.be. Als het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel attest van woonplaats vereist.

Bij het verwerken van een bestelling via de Website, zijn de door de Consument doorgegeven persoonsgegevens onontbeerlijk; de Consument verbindt er zich dan ook toe dat deze gegevens zowel oprecht als waarheidgetrouw zijn.

Indien hij dit heeft geaccepteerd bij het online plaatsen van zijn bestelling, kan de Consument tevens promotionele e-mails ontvangen. Evenwel bezit hij ten allen tijde de mogelijkheid om geen dergelijke reclame meer te ontvangen door een knop aan te klikken voorzien op de Website.

16. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens grove of opzettelijke fout/nalaten kunnen noch de Verkoper, noch haar personeelsleden, bestuurders of aandeelhouders, noch de derden op wie in het kader van de online verkoop een beroep wordt gedaan, verantwoordelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de online verkoop.

Onder datzelfde voorbehoud kunnen noch de Verkoper, noch voornoemde personen verantwoordelijk worden gesteld voor gelijk welk technisch probleem tijdens het verloop de online verkoop, bij henzelf, bij de Consument en/of bij een derde (meer bepaald door storingen op het internet, communicatiestoornissen of verbindingsproblemen), dat zou leiden tot de onderbreking van het aanbod of een verstoring of een verlies van gegevens (met inbegrip van de bestelling) van de Consument.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om geplaatste bestellingen niet uit te voeren of uit te stellen, ingeval van onvoorziene omstandigheden die de uitvoering ervan in belangrijke mate bemoeilijken, zoals onder meer een wijziging van de wet of een interpretatie of beslissing van de bevoegde FOD. De Verkoper wil hiermee enkel conformiteit met de relevante wetgeving nastreven, en zal hiervoor dan ook in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Bijgevolg kan de Consument in dergelijke gevallen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

De Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijs te wijzigen en eventuele fouten recht te zetten. Indien dit de Consument nadeel zou berokkenen, wordt die hiervan op de hoogte gesteld en heeft hij het recht de bestelling te annuleren. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele (druk)fouten in de prijs of voorwaarden.

17. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle onderdelen van de site van de Verkoper, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van de Verkoper.

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Gebruikers, die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van de Verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan de Verkoper. Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de Site van de Verkoper door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de Verkoper.

18. DIENSTNAVERKOOP EN KLACHTEN

De verkoper streeft de hoogst mogelijke kwaliteit na. Ingeval er toch klachten zouden bestaan, dan kunnen deze steeds worden geformuleerd per e-mail of per gewone brief, waarna binnen de 14dagen een inhoudelijke reactie zal worden voorzien.

19. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. In het geval zich een betwisting zou voordoen met betrekking tot deze algemene voorwaarden, zijn de Partijen gehouden eerst een minnelijke regeling te proberen bekomen. Indien dit onmogelijk is, dient het geschil voor de Rechtbanken te Mechelen gebracht worden, die als enige bevoegd zijn.